Jak napisać umowę na zlecenie (ze zdjęciami)

Spisu treści:

Jak napisać umowę na zlecenie (ze zdjęciami)
Jak napisać umowę na zlecenie (ze zdjęciami)
Anonim

Praca na zlecenie jest powszechna w wielu branżach, od rozrywki po architekturę krajobrazu. Jeśli jesteś freelancerem, musisz wiedzieć, jak sporządzić umowę, która chroni zarówno Ciebie, jak i Twojego klienta. Umowy o pracę jako freelancer zawierają jasne wytyczne dotyczące pracy, która ma być wykonana, oraz wynagrodzenia, jakie zostanie wypłacone za tę pracę. Przed wykonaniem jakiejkolwiek usługi dla klienta ważne jest, aby freelancer miał podpis na umowie z klientem, zobowiązujący go do uiszczenia określonej opłaty za usługi w określony sposób i okres. Pamiętaj, że umowa nie musi być nadmiernie skomplikowana – ważne, żeby była jasna, konkretna i dokładna.

Kroki

Część 1 z 3: Definiowanie pracy do wykonania

Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 1
Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 1

Krok 1. Utwórz tytuł umowy

Tytuł powinien zawierać opis umowy, na przykład: Niezależne Doradztwo, Umowa Niezależnego Wykonawcy lub Umowa Niezależnego Projektu Strony Internetowej. Wyśrodkuj tytuł pogrubioną czcionką u góry umowy w następujący sposób:

Umowa Niezależnego Wykonawcy

Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 2
Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 2

Krok 2. Wymień strony umowy

Po każdym nazwisku podaj tytuł, pod jakim będziesz się odwoływać do tej strony w całej umowie. Jeśli masz do czynienia z firmą, podaj jej pełną nazwę prawną z „Inc.” lub przyrostek „LLC”; nie podawaj nazwisk osób podpisujących umowę w imieniu tej firmy. Oto dwa przykłady:

 • Niniejsza Umowa Niezależnego Wykonawcy („Umowa”) została sporządzona i zawarta pomiędzy Johnem Doe („Wykonawca”) a Jane Smith („Klient”).
 • John Doe („Wykonawca”) i Jane Smith („Klient”) zgadzają się, co następuje:…
Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 3
Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 3

Krok 3. Podaj opis usług

Długość opisu będzie zależeć od złożoności pracy. Nie ma powodu, aby opis był bardziej skomplikowany niż to konieczne. Niemniej jednak należy określić zakres prac z dostateczną jasnością, aby klient wiedział, jaką pracę będzie wykonywał i jaka praca mieści się w ramach umowy lub poza nią.

 • „Wykonawca pomoże Klientowi urządzić przyjęcie” jest zbyt szerokie. Czy zapewnisz jedzenie i muzykę, czy po prostu zatrudnisz catering i muzyków do świadczenia tych usług? Zatrudnisz ekipę do zorganizowania imprezy i/lub zapewnienia sprzątania? Musisz podać wystarczająco dużo szczegółów, aby praca nie wykraczała poza to, do czego myślałeś, że zostałeś zatrudniony.

  Możesz napisać: „Wykonawca zorganizuje przyjęcie Klienta, zatrudniając catering, muzyków, florystów i ekipę do wykonania ustawień i demontażu. Wykonawca również będzie je nadzorował.”

 • Czasami wystarczy krótki opis. Działa to najlepiej w przypadku firm świadczących usługi, które można podsumować w krótkim akapicie. Na przykład konsultant ds. mediów społecznościowych może opisać pracę w następujący sposób: „Konfigurowanie i utrzymywanie kont w mediach społecznościowych dla Klienta na Facebooku, Twitterze i LinkedIn. Opracowywanie i wdrażanie społecznej kampanii reklamowej oraz szkolenie obecnych pracowników w zakresie kontynuacji działań marketingu społecznego.”
 • Jeśli możesz użyć krótkiego opisu, możesz wpisać: „Wykonawca zapewni Klientowi następujące usługi:”, a następnie pozostawić puste wiersze lub spację. W ten sposób możesz ponownie wykorzystać tę samą umowę do wielu zadań. Przy każdej nowej pracy możesz po prostu wpisać lub napisać w opisie.
Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 4
Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 4

Krok 4. Nie bądź zbyt szczegółowy, jeśli nie jest to konieczne

Niektóre zadania nie wymagają wyjaśnień. Jeśli masz pewność, że nie będzie sporu co do tego, jaka praca ma zostać wykonana, możesz użyć ogólnych warunków dla tej części umowy.

 • Przykładem terminów ogólnych (w przeciwieństwie do szczegółowych) byłoby powiedzenie „usługi pomocnicze”, „usługi sekretarskie” lub „konsulting”, zamiast opisywania wszystkich funkcji asystenta prawnego, sekretarza lub konsultanta.
 • Stosowanie ogólnych warunków pozwoli Ci pozostawić tę sekcję niezmienioną od umowy do umowy, tym samym redukując błędy i przyspieszając proces tworzenia umowy dla każdego klienta.
Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 5
Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 5

Krok 5. Dołącz plany projektów i specyfikacje dotyczące prac wysoce technicznych

Jeśli świadczysz usługę, która w dużym stopniu opiera się na specyfikacjach technicznych lub projektowych, opisanie projektu w umowie z freelancerem może oznaczać, że Twoja umowa ma kilka stron i ulega drastycznym zmianom w zależności od klienta. W przypadku usług takich jak ta, można opisać zadanie jako dostarczanie klientowi „usług opisanych w załączonym planie projektu”.

W ten sposób możesz dołączyć osobisty plan projektu każdego klienta do jego umowy. Korzystanie z tego formatu zapewnia elastyczność szczegółowego opisywania każdej pracy bez konieczności zmiany całej umowy dla każdej nowej pracy

Część 2 z 3: Definiowanie specyfiki stosunku pracy

Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 6
Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 6

Krok 1. Określ wynagrodzenie

Dołącz odszkodowanie, które otrzymasz, w jakim trybie i w jakim terminie jest ono należne. Możesz wybrać metodę stawki ryczałtowej lub godzinowej lub zastosować obie metody. Na przykład:

 • „Klient zapłaci Wykonawcy $_____ za godzinę należną w pierwszym piątku lub przed końcem każdego tygodnia, w którym Wykonawca wykonuje usługi dla Spółki.”
 • „Klient zapłaci Wykonawcy zryczałtowaną opłatę w wysokości __________ jako całkowitą rekompensatę za projekt opisany poniżej. Płatności dokonuje się w następujący sposób: _________ należne przed rozpoczęciem pracy oraz _________ należne po otrzymaniu końcowego elementu dostawy.”
Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 7
Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 7

Krok 2. Dołącz opis stosunku pracy

Określ, że jesteś freelancerem lub pracownikiem kontraktowym i wykonasz usługi w czasie, miejscu i w wybrany przez Ciebie sposób. Ponieważ pracownicy i pracownicy kontraktowi są traktowani odmiennie pod względem podatkowym, opis stosunku pracy pomoże upewnić się, że nie popełni się błędu co do tego, czy jesteś freelancerem, czy pracownikiem.

Przykładowy język może brzmieć: „Przyjmuje się, że Wykonawca jest niezależnym wykonawcą, a nie pracownikiem Zamawiającego. Zamawiający nie zapewni Wykonawcy żadnych świadczeń dodatkowych, w tym ubezpieczenia zdrowotnego, płatnego urlopu ani żadnych innych świadczeń”

Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 8
Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 8

Krok 3. Zarys harmonogramu projektu

W stosownych przypadkach umowa powinna określać etapy i przewidywane ramy czasowe projektu. Na przykład umowa na tworzenie stron internetowych może określać etapy rozwoju oraz okresy testowania i akceptacji.

Przykładowy harmonogram projektu może brzmieć: „Wzorce. Wykonawca zgadza się dostarczyć pierwsze wersje robocze do 22 sierpnia 2015 r. Po zatwierdzeniu wersji roboczej i wkładu od Klienta, Wykonawca dostarczy zaktualizowany projekt w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wkładu od Klienta…”

Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 9
Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 9

Krok 4. Zgódź się na okoliczności rozwiązania umowy

Pomocne może być określenie, na jakich podstawach każda ze stron może wypowiedzieć umowę, na przykład niedotrzymane terminy lub nieuregulowane płatności. W takim przypadku strona ma prawo rozwiązać umowę bez naruszenia umowy.

Na przykład możesz dodać: „W przypadku istotnego naruszenia umowy, każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w ciągu 14 dni od powiadomienia o naruszeniu przez stronę, która nie narusza umowy. Klient może również rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym według własnego uznania w przypadku naruszenia przez Wykonawcę klauzuli poufności.” Lub zrewiduj ten język, aby odzwierciedlić podstawy wypowiedzenia, na które zgadzasz się Ty i Klient

Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 10
Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 10

Krok 5. Opisz, kto będzie właścicielem dowolnego produktu, który stworzysz, wyprodukujesz lub wymyślisz

Formularze, przepisy, badania, memorandum, grafika i oprogramowanie są zazwyczaj własnością klienta. Chcesz jasno i konkretnie określić, kto co jest właścicielem.

„W tym, ale nie wyłącznie,” to dobre wyrażenie do użycia w tej części umowy. Na przykład: „wszystkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę, w tym między innymi memorandum, notatki badawcze, korespondencja, e-maile, pisma procesowe i raporty w trakcie jego pracy dla Klienta, nie będą własnością Klienta, a Wykonawca nie własność, udziały lub prawa do nich."

Część 3 z 3: Finalizacja umowy

Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 11
Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 11

Krok 1. Ustal, czy będziesz potrzebować klauzuli poufności

Jeśli będziesz świadczyć usługi, które dają ci dostęp do informacji, które są poufne, takie jak akta prawne lub medyczne, tajne receptury lub receptury lub dane finansowe lub osobiste klienta, powinieneś dołączyć klauzulę poufności.

 • Typowa klauzula poufności zawiera definicję „informacji poufnych”, ogólnie zabrania ujawniania, określa wyjątki (takie jak ujawnienie wymagane przez prawo) oraz określa czas trwania zobowiązania do zachowania poufności.
 • Na przykład: „Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może otrzymać informacje dotyczące produktów Klienta, list dostawców, prac twórczych, strategii biznesowych lub marketingowych, oczekujących projektów i innych informacji poufnych. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać tych poufnych informacji, chyba że wymaga tego prawo lub nakaz sądowy. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy.”
Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 12
Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 12

Krok 2. Dołącz klauzulę wyboru prawa

Należy określić, jakie prawo będzie regulować umowę. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie wybierają prawo stanu zamieszkania kontrahenta, ale możesz również wybrać prawo stanu klienta. Wybierz tylko jeden stan i określ, gdzie będziesz prowadzić mediację, arbitraż lub wszczynać działania prawne na podstawie umowy w przypadku sporu. Klauzula wyboru prawa może wyglądać tak:

 • Prawo rządowe - Niniejsza Umowa podlega we wszystkich aspektach prawu Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz prawu stanu Indiana. Każda ze stron nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję osobistą sądów federalnych i stanowych zlokalizowanych w stanie Indiana, stosownie do przypadku, w odniesieniu do wszelkich spraw wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych, z wyjątkiem działań mających na celu wykonanie dowolnego nakazu lub orzeczenia takiego sądy federalne lub stanowe zlokalizowane w stanie Indiana, taka jurysdykcja osobista będzie niewyłączna.
Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 13
Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 13

Krok 3. Dołącz klauzulę salwatoryjną

Klauzula salwatoryjna przewiduje, że jeśli którykolwiek z warunków umowy zostanie uznany przez sąd za niewykonalny, wszystkie pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Klauzula rozdzielności może wyglądać tak:

 • Podzielność - Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, (a) postanowienie to zostanie uznane za zmienione w celu uzyskania możliwie najbardziej takiego samego efektu ekonomicznego jak postanowienie pierwotne, oraz (b) nie ma to wpływu na legalność, ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy.
Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 14
Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 14

Krok 4. Opisz konkretną ulgę za naruszenie

Umowy o świadczenie usług zwykle zawierają określoną klauzulę zwolnienia, która umożliwia klientowi uzyskanie nakazu sądowego (nakazu sądowego, który wstrzymuje lub wymusza określone działanie), w przypadku gdy wykonawca próbuje ujawnić poufne informacje z naruszeniem warunków umowy. Może również obejmować zlecenie wykonania określonego świadczenia, jeżeli wykonawca odmówi wykonania jakiegoś obowiązku wynikającego z umowy, co wyrządzi klientowi nieodwracalną szkodę. Konkretna klauzula ulgi za naruszenie może wyglądać tak:

 • Nakaz sądowy za naruszenie - Wykonawca zgadza się, że jego zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy mają unikalny charakter, co nadaje im szczególną wartość; Naruszenie przez Wykonawcę któregokolwiek z takich zobowiązań spowoduje nieodwracalną i ciągłą szkodę dla Klienta, na którą nie będzie odpowiedniego środka prawnego; oraz, w przypadku takiego naruszenia, Klient będzie uprawniony do nakazu sądowego i/lub orzeczenia za określone wykonanie oraz do innych i dalszych ulg, jakie mogą być właściwe (w tym odszkodowania pieniężnego, jeśli to konieczne).
Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 15
Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 15

Krok 5. Dołącz datę

Powinna to być data podpisania umowy przez strony. Jeśli nie masz pewności co do dokładnej daty, w razie potrzeby pozostaw pustą linię, aby dzień, miesiąc i/lub rok można było wpisać ręcznie podczas wykonywania umowy.

Na przykład „Zgoda na dzień ___ lutego 2008 r.”

Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 16
Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 16

Krok 6. Utwórz blok podpisu

Każda ze stron powinna mieć linię do wpisania się, dużo miejsca do podpisania, swój tytuł i nazwisko wpisane poniżej linii.

Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 17
Napisz umowę z niezależnym strzelcem Krok 17

Krok 7. Sformatuj swoją umowę

Każda sekcja umowy powinna być ponumerowana, a tytuł sekcji powinien być pogrubiony. Zobacz przykładową umowę, aby zobaczyć przykłady pogrubionych nagłówków sekcji.

Przykładowa umowa

Image
Image

Przykładowa umowa z niezależnym wykonawcą

Wideo - Korzystając z tej usługi, niektóre informacje mogą być udostępniane YouTube

Porady

Upewnij się, że umowa jasno określa pracę do wykonania i wynagrodzenie, które ma zostać zapewnione. Umowa nie musi być rozbudowana ani zawierać żadnego konkretnego języka, aby mogła być egzekwowana przez sąd. Wystarczy jasno opisać warunki umowy, wskazać strony umowy i zostać podpisany przez stronę, przeciwko której umowa jest egzekwowana

Ostrzeżenia

 • W razie wątpliwości zleć sprawdzenie umowy. Zaoszczędź fortunę na umowach i kontraktach to dobry początek.
 • Ten artykuł zawiera tylko informacje prawne, a nie porady prawne.
 • Powinieneś skonsultować się z prawnikiem przed podpisaniem czegokolwiek, co może mieć wpływ na twoje prawa i obowiązki prawne.

Popularny według tematu